RODO

INFORMACJA SKIEROWANA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM SKLEPU INTERNETOWEGO I REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27-04-2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ratuj Zdrowie Roman Girus, z siedzibą w Poznaniu /61-324/, przy ul. Nad Krzesinką 12, telefon: 506 521 018, adres mailowy ratujzdrowie@op.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w związku z prowadzeniem strony internetowej www.ratujzdrowie.pl, składaniem przez Pana/Panią dobrowolnych zamówień w sklepie internetowym znajdującym się pod tym samym adresem oraz wysyłki zamówionych produktów na podany adres. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
 3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego /państwo spoza Unii Europejskiej/ oraz organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu:
  • a) Prawo żądania od Administratora:
   • dostępu do danych osobowych;
   • niezwłocznego sprostowania danych osobowych;
   • niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • b) Prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • c) Prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • d) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że naruszeniu uległy przepisy RODO
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędnym do zrealizowania wysyłki zakupionych produktów; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia zamówienia.